Bylinkové čaje, sušené byliny


OBCHODNÍ PODMÍNKY

BYLINÁŘSTVÍ MAYA  Bc. ANDREA JONÁŠOVÁ

se sídlem Chotýšany 42, 257 28 Chotýšany

identifikační číslo: 43029493

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bylinarstvi-maya.cz

 

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky", provozovatele webu BYLINÁŘSTVÍ MAYA, Bc. ANDREA JONÁŠOVÁ, se sídlem Chotýšany 42, 257 28 Chotýšany, identifikační číslo: 43029493 (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.bylinarstvi-maya.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.bylinarstvi-maya.cz (dále jen "webová stránka") a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Veškeré objednávky jsou archivovány, pokud dojde k chybě během vytváření objednávky, informujte nás e-mailem, aby mohlo dojít k opravě. Pokud si něco objednáte a odešlete objednávku nekompletní s tím, že vzápětí zašlete další objednávku, automaticky se sloučí obě objednávky do jedné a vše zašleme za jedno poštovné. Kupující se zavazuje objednávku řádně převzít, pokud tak neučiní, prodávající je oprávněn po kupujícím vymáhat propadlé poštovné dle sazebníku dopravce v plné výši. Kupující je povinen tuto částku uhradit do 14 dnů od zaslané výzvy.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský").

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a poctivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoliv změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje bylinkové čajové směsi, koupele, polštářky, přírodní mýdla, oleje a další kosmetické a potravinářské zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a jsou tedy konečné. Mimo cenu za zboží je vždy účtováno poštovné, které si kupující vybere dle svého požadavku. Cena je platná vždy, pokud je zobrazena v e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Zboží může být vyprodáno či dočasně nedostupné, přičemž systém nemusí vždy aktuálně tuto informaci zobrazovat.

3.2. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením,  tato částka je již zahrnuta v celkové částce "dopravné-poštovné" a nebude účtována zvlášť. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Mimo území České republiky je cena za dopravu (poštovné) vždy stanovena individuálně podle platných ceníků přepravce, o této ceně je vždy kupující předem informován emailem. Při objednávce nad 2.600 Kč není zákazníkovi účtováno poštovné (dopravné), a to pouze pro přepravu po České republice, poštovné zdarma neplatí pro Slovensko a jiné země. Toto je možné případně sjednat individuálně.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

3.4. Před odesláním zboží je kupujícímu automatickým systémem zaslána rekapitulace objednávky, aby si mohl kupující svou objednávku překontrolovat. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího o změnách v objednávce, opravit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky či doobjednat zboží. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "odeslat". Odesláním objednávky uzavřel kupující s prodávajícím závaznou kupní smlouvu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, pokud nedojde k okamžité reakci kupujícího ihned po obdržení rekapitulačního emailu ze strany prodávajícího, což se děje automaticky ihned po odeslání objednávky. Prodávající tak okamžitě informuje elektronickou poštou kupujícího o jeho objednávce a právech kupujícího (např. za jakých podmínek je možné odstoupit od smlouvy), a to a na adresu kupujícího, kterou kupující uvede ve svém uživatelském rozhraní (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky ze strany kupujícího a doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu kupujícího.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Jedná se zejména o osoby, které si zboží objednali, ale bez jakéhokoliv odůvodnění si zboží nevyzvedli, čímž došlo k poškození prodávajícího, neboť za kupujícího uhradil náklady na dopravu.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklad na internetové připojení, náklady na telefonického hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-  osobní odběr - po úhradě částky za zboží na účet prodávajícího je možný po předchozí vzájemné dohodě osobní odběr v provozovně prodávajícího na adrese Chotýšany 42, 257 28; Od 1.3.2017 nejsou možné platby na místě v hotovosti.

-  na dobírku, cena je uhrazena v hotovosti při převzetí zboží přímo na místě určeném kupujícím v objednávce; a to přepravci společnosti PPL, který zásilku dovezl, cena za poštovné při platbě na dobírku činí 145 Kč

-  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.: 670100-2210535379/6210 vedený u společnosti ANDREA JONÁŠOVÁ (dále jen "účet prodávajícího"); cena za poštovné při platbě předem činí 95 Kč

-platba ze Slovenska, účet je vedený v eurech, poštovné činí 220 Kč, není možné platit na dobírku 

FIO BANKA: 2701874447/2010  IBAN: CZ7120100000002701874447  swift/bic: FIOBCZPPXXX

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním a přepravou zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu jsou započítány přímo v ceně zboží, která se zobrazuje v internetovém obchodu. Případné jiné slevy jsou řešeny individuálně.

4.7. Prodávající vystaví kupujícímu na vyžádání daňový doklad – fakturu, který mu bude na požádání zaslán elektronicky e-mailem. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Po objedníní zboží přijde zákazníkovi automaticky rekapitulace objednávky s celkovou částkou, kde bude rozepsané zboží a poštovné, a případně i číslo účtu, pokud zákazník označil platbu předem na účet.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení nového občanského zákoníku č. 90/2012 s účinností od 1.1.2014 §1829 odst.1, 2, §1818, §1820 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na zboží upravené podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího bylinarstvi.maya@email.cz.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu, nejlépe spolu s daňovým dokladem (není povinností). V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 30 Kč (třiceti korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené v původním obalu a v původním stavu. Náklady na dopravu zboží v případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího hradí kupující, přesná cena je stanovena sazebníkem České pošty, kupujícímu nejsou účtovány náklady na balné a expedici zboží.

5.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle č.5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. REKLAMACE A VÝMĚNA ZBOŽÍ

6.1. VÝMĚNA ZBOŽÍ - zboží lze po individuální dohodě vyměnit či jinak upravit. Náklady na přepravu hradí kupující.

6.2. Zboží je možné reklamovat ve lhůtě 7 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být zasláno kupujícím na adresu prodávajícího v neporušeném, nespotřebovaném stavu, pouze ve stavu, který bude příčinou reklamace. V případě oprávněné reklamace hradí poštovné v celkové výši prodávající. Pokud je předmětem reklamace nekompletní zásilka, je kupující povinen ihned informovat prodávajícího, který chybějící položku ihned na své náklady zašle.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Kupující je rovněž povinen uhradit prodávajícímu poštovné v plné výši dle sazebníku PPL. Odstoupení od smlouvy je možné pouze způsobem uvedeným v čl. 5. Po uplynutí úložní doby, tedy ve chvíli, kdy dojde k vrácení zboží přepravcem zpět k prodávajícímu, bude kupujícímu vystavena faktura na tyto náklady a zaslána na adresu kupujícího. Faktura bude splatná do 10 dnů. Pokud nedojde k uhrazení skladného a poštovného, může být kupující umístěn na listinu nespolehlivých zákazníků a dlužná částka předána k vymáhání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud přepravní obal jeví viditelné známky poškození, kterou mohou ohrozit obsah balíčku, tedy zboží, je kupující povinen otevřít balíček přímo před přepravcem, a v případě poškození obsahu ihned sepsat s přepravcem reklamační protokol a informovat o této skutečnosti prodávajícího. Prodávající může zaslat poškozenému ihned nové zboží na své náklady. Kupující také může ihned odeslat poškozený balíček zpět prodávajímu, aby si mohl reklamační protokol vyřídit prodávající sám s přepravcem. Není dovoleno, aby kupující ponechal poškozený balíček na poště, aniž by vyřídil reklamaci, nebo o tom neinformoval prodávajícího. Podpisem oznámení o převzetí zásilky kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením §612 a násl. občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího výměnou věci. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI KUPNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.

9.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 53a odst.1 obč.zák. Veškeré kupní smlouvy (objednávky) jsou archivovány a kupující je veden v databázi kupujících.

9.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.Poskytovatel v rámci poskytnutí svých služeb může zpracovávat následující osobní údaje objednatele:     

a.    jméno, příjmení

b.    IČO, DIČ

c.    e-mailovou adresu

d.    telefonní číslo

e.    fakturační a dodací adresu

f.    údaje spojené s platbou

g. zdravotní informace o své osobě či o osobách kupujícímu blízkých

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a zdravotní informace o své osobě či o osobách kupujícímu blízkých, dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.


10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a čl. 6 ods.t 1 písm. f) – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů poskytovatele. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.


10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými jsou:


a.    Poskytovatel služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
b.    Poskytovatel služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
c.   Poskytovatel služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR;
d.   Poskytovatel služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA;
e.   Poskytovatel zasilatelských služeb PPL CZ, s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Říčany - Jažlovice 251 01
f.    Poskytovatel registru domén a služeb CZ.NIC, z.s.p.o., s.r.o., se sídlem Milešovská 1136/5, Praha 3, 13000, IČO: 67985726, ČR;
g.   Poskytovatel služeb hostingu WEBNODE CZ, s.r.o., Hlinky 995/70, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO: 25536851, DIČ: CZ255368

h.  Peter Hrnčiar, účetní služby, se sídlem Ouběnice 101, 257 51 Bystřice u Benešova, IČO: 76509851, DIČ: CZ7603266803

i. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době poskytovatel nevyužívá


10.6. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej objednatel neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem poskytovatelem zpracovávána po dobu 3 let od posledního užití služby.


10.7. V případě, že je objednatel fyzická osoba a zpracovávají se tak jeho osobní údaje, má podle Nařízení právo: požadovat po poskytovateli informaci, jaké osobní údaje zpracovává a žádat si u něj kopii takové informace, vyžádat si u poskytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po poskytovateli výmaz osobních údajů – výmaz poskytovatel provede, pokud tento výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy poskytovatele nebo jeho povinnostmi, žádat přenos osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány automatizovaným způsobem, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na poskytovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně se obrátit se svou stížností na soud.


10.8. Poskytovatel může být v rámci užití služeb Zákazníka zpracovatelem osobních údajů ukládaných v CMS služby. Nedílnou součástí těchto VOP je tedy příloha č. 1 – zpracovatelská smlouva, v rámci které jsou vymezena práva a povinnosti poskytovatele a objednatele pro případy takového zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR).

10.9. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

10.10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.11. V Bylinkové poradně zdraví, která je veřejně přístupná všem návštěvníkům webu, budou vaše údaje pozměněny (zdravotní dotaz, jméno, datum narození...), aby nebylo možné spojit si konkrétní dotaz s konkrétní osobou. Pokud si nepřejete váš dotaz zveřejnit ani s pozměněným údaji, prosíme o sdělení.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího, adresa pro doručování: BYLINÁŘSTVÍ MAYA, Bc. ANDREA Jonášová, Chotýšany 42, 257 28 Chotýšany, IČO:43029493, telefon: +420 722 185 795, mail: bylinky.maya@seznam.cz


Obchodní podmínky s platností od 1.1.2014       

aktualizováno: 5. 1. 2021           

BYLINÁŘSTVÍ MAYA                                                                    

670100-2210535379/6210


www.bylinarstvi-maya.cz www.bylinky-maya.cz www.poradna-zdravi-zdarma.cz BYLINKY MAYA