Bylinkové čaje, sušené byliny


CESTA K ŽENSTVÍ - STUPEŇ 1. - ROZHODNUTÍ

23.02.2011 13:24

 

Tento cyklus je na pokračování a rozhodně stojí za to si každý díl přečíst. Doporučuji Vám daný text vytisknout, abyste se do něj mohli kdykoli začíst. Věřím, že Vás příjemně obohatí a přinese do života mnoho dobrého a nového :) MAYA

Rozhodnutí stát se ženou

Mnohé ze čtenářek ao-institutu, které si přečetly některé z přednášek o ženství, jsou plny otázek, jak a proč měnit své jednání, své působení. Jejich otázky zároveň nesou i obavu nemožnosti některé své skutky v tomto drsném světě měnit. Abychom se mohly dobrat odpovědí na všechny tyto otázky, musíme začít od začátku, od prvního stupínku na cestě k pravému ženství.

Tímto základním a prvním stupínkem je nejprve pochopení, proč má žena na této Zemi tak nezastupitelnou a nádhernou úlohu. Z pochopení tohoto stupínku pak může žena vystoupit na druhý, který se vyznačuje touhou tuto úlohu poznávat ve všech maličkostech a zároveň ji s radostným srdcem naplňovat i v tomto drsném světě.

Pojďme tedy k prvnímu stupínku a nechme před svým zrakem plynout obrazy ušlechtilého, pravého ženství. Abychom mohly s jistotou a přesvědčením kráčet k naplnění této úlohy, musíme nejdříve před svým zrakem nechat vyvstat obrazu ideálu, který si postavíme na ten nejvyšší stupeň. Zapomeňme tedy nyní na chvíli, v jaké se zde nacházíme době, a představme si následující obraz.

Nádherným zformováním Pravdy a tím celistvosti je rovnoramenný kříž. Jeho svislé rameno se zachvívá v aktivním mužském působení a jeho vodorovné rameno je působení pečující - svým způsobem pasivní nebo také negativní. Svislé rameno je jako meč směřující k Zemi k přímému, jasnému tvoření a budování, naplněnému všemi ctnostmi rytíře, a vodorovné zde působí jako otevřená náruč plná něžné harmonie a laskavé péče. Doplňuje se zde tedy naprosto zřetelně a přesně vyváženě aktivní a pasivní. Budující mužské a pečující ženské. V této symbióze pak společně tvoří celek. Tedy mužské aktivní nemůže bez žensky pasivního působení vydat všechnu svoji sílu k budování, k přetváření hmoty, k hrdinskému a rytířskému spravedlivému jednání. A ženské pasivní nemůže plně působit bez tohoto čistého jednání mužů, které dává svým působením ženě oporu a zároveň vyvolává v ní novou a novou touhu být ještě čistší a jemnější.

První krok na cestě k napravení nesprávného působení v principu doplňování se aktivního a pasivního však musí udělat právě žena, která je uschopněna přijmout pro nalezení správného postavení posilu shůry. Tuto pak nejen může použít pro své konání, ale zároveň ji může předávat i mužům, aby i oni směli poznat ušlechtilost a krásu. Teprve až se mužů ušlechtilost a krása dotkne skrze ženské působení, teprve pak se v nich mohou všechny rytířské ctnosti rozhořet naplno. A věřte, že sílu k tomu má každá žena. Tato síla je však v tichosti pravého ženství, a ne v hlučném toku mnoha slov.

Působení a úloha ženy je tedy Stvořitelem zformována jako něco nádherného, co ve své něžnosti a křehkosti předává všem obrovskou posilu a sílu, kterou právě díky své křehkosti a něžnosti může přijímat z jemných úrovní nad touto hmotou. Je tedy uzpůsobena k tomu, aby dokázala zachytávat nádhernou posilu z výšin a zakotvovala ji na této Zemi. Je to působení blahodárné a nezastupitelné. Pokud se žena dokáže naladit na tato slova a vytvořit si před svým zrakem obraz nádherného ušlechtilého ženství, které je prozářeno laskavostí, něhou, ušlechtilostí, půvabem, moudrostí, vznešeností a spanilostí, může si v tu chvíli začít vytvářet svůj obraz ideálu, který jí zároveň bude přinášet i posilu, oporu a mnohdy i samotné odpovědi na to, jak se v které chvíli zachovat. Toto vše je obsaženo v široké škále temperamentů, a tudíž i projevy ušlechtilé a něžné budou v sobě nést různé podoby odstupnění. To vše je možné naplnit v každém temperamentu, v každém věku i v každém těle.To vše je možné naplnit v každém temperamentu, v každém věku...

Až budete mít tedy obraz ideálu ženství zakotven v srdci tak pevně a silně, že ani již nebudete moci vidět ženství v jiném zpodobnění, pak teprve se budete blížit k přesvědčení tento svůj obraz ideálu pravého ženství naplňovat bez ohledu na uspořádání naší společnosti, na zakotvené principy současné doby, které se tak mnoho již vzdálily od tohoto nádherného a čistého obrazu. Pak teprve bude vždy před každou takovou ženou stát jedině tento základní a původní princip ženského působení a pryč budou pochybnosti o tom, zda tuto úlohu ženy následovat a hledat s otevřeným zrakem všechny jemné maličkosti pro zušlechťování své osobnosti.

To vše je možné naplnit v každém temperamentu, v každém věku...

Je tedy potřeba si nejdříve postavit první stupínek jako základ pro následná další konkrétní uchopování všech projevů, které k pravému ženství náleží. Jen v případě, že je tento stupeň pevně vystavěný a čistě a vroucně uchopený v silné touze naplňovat tak nádherné působení, které nám bylo Stvořitelem dáno, až bude její srdce naplněno touhou být tou pečující a ochraňující, láskyplnou, je schopna žena uchopovat a přijímat všechny jednotlivosti, které k ženskému působení patří. Obráceným postupem toho docílit nelze, neboť by to bylo jen prázdné napodobování něčeho, v čem nespatřuje žena ten pravý a správný smysl, ale provádí jen zevní formu ženského působení. Tato forma pak také v sobě nemůže mít potřebnou pravou a čistou sílu a působí nepřesvědčivě jak zpětně na nitro ženy, tak i na její okolí. Také není schopna přijmout další formy spojené s ženským působením a její rozum se zaobírá jen vyvracením toho, proč takto působit v dnešní době nelze.

Jako pomoc k nalezení prvního stupně a pochopení, co znamenají všechny ty ctnosti, o kterých jsme si psaly, jako pomoc k uchopování tohoto obrazu čistým nitrem, je hudba.

Hudba krásná a harmonická. Toto v sobě nesou především skladby klasické vážné hudby, které také byly svými autory přijímány čistým duchem z krásných čistých úrovní. Mají v sobě živoucí náboj a něžný půvab, který otevírá našeho ducha a vede jej k prožívání krásy. Krása je právě dalším důležitým pomocníkem. Avšak musí to být pravá krása, která je neměnná, čistá, ušlechtilá. Tu však je také třeba čistě nalézt a přijmout. Nechat se jí oblažit a posílit. A hlavně ponechat si zdravý náhled na všechny současné trendy, které se snaží lidem předkládat názory na to, co je krásné. Krásu musí každý člověk ve svém nitru prožít jako nádherný, oblažující dotek něčeho až nadpozemského.

ženské působení - ušlechtilost a krása

Není však pro nalezení, uchopení a upevnění si tohoto prvního stupně třeba stále jen poslouchat hudbu a rozjímat v nicnedělání. Stačí chvilka takového silného prožitku, a již člověk cítí, jak se mu vlévá síla do žil a plný elánu jde vstříc svým povinnostem. Stačí jen tuto hudbu nechat znít svým nitrem, a hned uvidíte, s jakou lehkostí a radostí jde pak překonávání všech překážek. Zpočátku to budou jen malé chvilky, které si v sobě dokáže žena udržet jako naplnění a přesvědčení, ale postupem času se tyto chvilky začnou měnit na chvíle a pak dny. Nelekejte se i v tomto nezdaru. Tato cesta není v dnešní době úplně snadná, ale stojí za to a je třeba o ni usilovat s tím nejnádhernějším předobrazem ideálu před svým zrakem. V momentech, kdy prožijete nádheru a posilu přicházející skrze cesty, které jste mohly svým srdcem otevřít vzhůru, budete tak posíleny, že touha po naplnění vašeho úkolu bude stále silnější, až se stane natolik pevnou a nezlomnou, že bude vám pomáhat k překonávání všech těžkostí.

Ku pomoci nechť vám, milé ženy, je také galerie obrazů o ženách na stránkách ao-institutu, které si v sobě nesou vše to, o čem jsme si dnes psaly.

Dalším stupínkem, který zcela přirozeně vychází z prvního stupně, je odívání. Vnímejte tedy tyto obrazy z galerie žen čistě a nechte je na sebe působit, zachytávejte svým citem správně vše, co budou ve vás vyvolávat. V příštím díle budeme o odívání žen hovořit.

Mnoho krásných inspirací a obrazů vám všem přeje Martina Š.

- převzato ze stránek Český institut pro rozvoj a ochranu díla "VE SVĚTLE PRAVDY"

www.ao-institut.cz

—————

Zpětwww.bylinarstvi-maya.cz www.bylinky-maya.cz www.poradna-zdravi-zdarma.cz BYLINKY MAYA