Bylinkové čaje, sušené byliny


Marie z Betanie

06.11.2011 23:39

Marie z Betanie vešla do místnosti, nikdo tomu téměř nevěnoval pozornost. Rychle přeběhla pohledem přítomné a usadila se za čestným hostem. Prostým pohybem si upravila své dlouhé šaty a dotkla se přitom malé nádobky, dosud ukryté. Hluboké mužské hlasy zněly pokojem jako předtím. Sedávala často u Ježíšových nohou a ti, co tu byli, si zvykli ji tak vídat.

Muži jedli a hovořili a Mariiny myšlenky se přitom zatoulaly k tomu dni, kdy Ježíš se svými učedníky poprvé vstoupil do jejích domu a zároveň i do jejího života a od základu ho změnil. Ježíš nerozlišoval mezi svými přáteli, zda se jedná o ženu či o muže, zajímal se o člověka jako o lidskou bytost. To bylo na tu dobu nezvyklé - židovští muži děkovali každé ráno Bohu za to, že je "nestvořil ani jako otroka, ani jako pohana, ani jako ženu."

"Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii, ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: ´Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekní jí přece, ať mi pomůže!´ Pán ji odpověděl:´Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře: vybrala si to, oč nepřijde."

- Lukáš 10, 38-42

Za tu dobu, co byl Ježíš jejím přítelem a co se sytila jeho slovy, se Marii ujasnilo mnoho věcí. Získala zvláštní duchovní vnímavost a porozumění, takže viděla věci, které ostatním zůstávaly skryty. Teď už si byla jista: Za šest dní jsou Velikonoce a tentokrát nebudou obětována v Jeruzalémě jen zvířata, zemře Ježíš Kristus. On je ten Beránek Boží, který přišel sejmout hříchy nejenom jednoho národa, ale celého světa. Vzpomínala, jak Ježíš vzkřísil jejich bratra Lazara. Musí něco udělat! Dát Pánu najevo svou vděčnost, možná už naposledy. Sklouzla rukama po svých šatech a nahmátla ukrytou nádobku.

"Když byl Ježíš v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se hněvali: ´Nač ta ztráta oleje? Mohl se prodat za víc než tři sta denárů a ty se mohly dát chudým.´A osopili se na ni. Ježíš však řekl:´Nechte ji. Proč ji trápíte? Vykonala na mně dobrý skutek. Vždyť potřebné máte stále kolem sebe, a kdykoli chcete, můžete jim činit dobře, mne však nemáte stále. Ona učinila, co měla, už napřed pomazala moje tělo k pohřbu. Amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila."

- Marek 14, Matouš 26, 6-13

A zatímco Marie tiše spolu s ostatními naslouchala lačně Mistrovo slovům, vyrostla v duchovně vnímavou ženu. Znala Boží tajemství a věděla přesně, kdy a co má udělat. A dodnes povzbuzuje ostatní svým příkladem.

 

—————

Zpětwww.bylinarstvi-maya.cz www.bylinky-maya.cz www.poradna-zdravi-zdarma.cz BYLINKY MAYA